otanvastuun.fi

Tehtäviä

Seksuaalisuus ja internet

Seksuaaliset ajatukset ja fantasiat

Tehtävä

Ajatuksen tai fantasian keskeyttäminen

Kokeile keskeyttää ongelmallisena pitämäsi, mahdollisesti lapsiin liittyvä, seksuaalinen ajatus tai fantasia. Sinä yksin päätät ajatuksistasi, joten voit halutessasi tehdä niin. Pohdi, mitä kielteisiä seurauksia ongelmallisena pitämäsi seksuaalisen ajatuksen tai fantasian ylläpidosta ja voimistamisesta voi olla.

Tehtävä

Huomion vieminen muualle

Kokeile viedä huomiosi pois ongelmallisena kokemastasi seksuaalisesta ajatuksesta tai fantasiasta. Voit esimerkiksi lähteä kävelylle, soittaa tuttavalle tai lukea lehteä. Pääasia on, että saat itsesi tekemään jotakin muuta.

Tehtävä

Ajatuksen tai fantasian pysäyttäminen

Opettele sanomaan ongelmallisena pitämällesi seksuaaliselle ajatukselle tai fantasialle määrätietoisesti ”Seis!” jatkaen sen asian tekemistä, mitä olit tekemässä. Älä anna ongelmallisena pitämäsi seksuaalisen ajatuksen tai fantasian vaikuttaa käsillä olevaan tilanteeseen.


Seksuaalisen hyväksikäytön valmistelu ja hyväksikäyttö verkossa

Pohdi

Alaikäisiin kohdistuvan laittoman seksuaalisen toiminnan seurausten pohtiminen

Pohdi verkossa tapahtuvaa, lapsia koskevan laittoman seksuaalisen kuvamateriaalin käyttöä tai seksuaaliseen vuorovaikutukseen ryhtymistä laissa määriteltyjä suojaikärajoja nuoremman lapsen kanssa.

 • Millaisia vaikutuksia tällaiseen toimintaan ryhtymisellä voi olla?
  • välittömästi
  • pitkällä aikavälillä
 • Kuinka tällaisen toiminnan vaikutukset kohdistuvat ja vaikuttavat?
  • toimintaan ryhtyvään ja hänen läheisiinsä?
  • toiminnan kohteena olevaan lapseen ja hänen läheisiinsä?
 • Liittyykö tällainen toiminta mielestäsi rikollisuuteen tai tällaisen toiminnan edistämiseen?

Tehtävä

Eläytymistehtävä I

Yritä eläytyä tilanteeseen, jossa katsot netissä kuvamateriaalia, joka on otettu lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yhteydessä. Tarkastele ruudulla näkyvää lasta ja pohdi alla olevia kysymyksiä.

 • Miltä arvelet kuvassa näkyvästä lapsesta tuntuvan tilanteessa?
 • Mitä arvelet hyväksikäytön kohteena olevan lapsen ajattelevan tilanteessa?
 • Miten arvelet hyväksikäytön kohteena olevan lapsen toimivan tilanteessa?
  • Miksi arvelet lapsen toimivan näin?
 • Mitä tarpeita arvelet hyväksikäytön kohteena olevalla lapsella olevan? Mitä lapsi oikeasti tarvitsee?
  • Miten näet lapsen ja aikuisen tarpeiden eroavan toisistaan?

Pohdi seuraavaksi yllä kuvattua tilannetta seuraavaa päivää.

 • Mitä arvelet hyväksikäytön kohteeksi joutuneen lapsen tuntevan tapahtumaa seuraavana päivänä?
 • Mitä arvelet hyväksikäytön kohteeksi joutuneen lapsen ajattelevan tapahtumaa seuraavana päivänä?

Tehtävä

Eläytymistehtävä II

Kuvittele, että sinua, tai läheistäsi koskevaa arkaluontoista seksuaalista kuvamateriaalia on tallennettu, ja se on vastoin tahtoa julkaistu netissä.

 • Miltä sinusta tuntuu saadessasi tietää asiasta? Entä miltä arvelet läheisestäsi tuntuvan hänen saadessaan tietää asiasta?
 • Miten suhtaudut siihen, että sinua, tai läheistäsi koskeva arkaluontoinen seksuaalinen aineisto on vastoin tahtoa julkaista netissä ja periaatteessa kenen tahansa nähtävissä?
 • Miten sinun, tai läheisesi ajatukset voivat erota niiden näkemyksistä, jotka mahdollisesti kuluttavat sinua, tai läheistäsi koskevaa seksuaalista kuvamateriaalia?

Oman toiminnan ja elämän pohtiminen

Mielikuvat ja ongelmallinen käyttäytyminen

Tehtävä

Ongelmalliseksi koetun toiminnan kehittyminen

Pohdi ongelmalliseksi kokemasi toiminnan ajallista kehittymistä. 

 • Missä vaiheessa toiminta alkoi?
  • Mikä tähän vaikutti?
   • ympäristössä olevat tekijät
   • itsessä olevat tekijät
 • Millaisia tuntemuksia toimintaan liittyi alussa?
 • Millaisia ajatuksia toimintaan liittyi alussa?
 • Millaisia tuntemuksia ja ajatuksia toimintaan liittyy nyt?
  • Ovatko nämä muuttuneet ajan myötä?
 • Missä vaiheessa toiminnasta tuli sinulle ongelma?
  • Mikä tähän vaikutti?
   • ympäristössä olevat tekijät
   • itsessä olevat tekijät
 • Jos jatkat ongelmalliseksi kokemaasi toimintaa, millaisia seurauksia arvelet tällä olevan elämääsi ja ihmissuhteisiin, työhön, opiskeluun, harrastuksiin, vapaa-aikaan ja muihin sinulle tärkeisiin asioihin? Pohdi asiaa:
  • lyhyellä aikavälillä
  • pitkällä aikavälillä
   • Eroavatko lyhyen ja pitkän aikavälin seuraukset toisistaan? Pohdi asiaa suhteessa toimintaan liittyviin tunteisiin ja ajatuksiin.

Tehtävä

Ongelmalliseksi koetun toiminnan tutkiminen I

Kuvittele tilanne, jossa olet toiminut, tai tuntenut kiusausta toimia ongelmalliseksi kokemallasi tavalla.

 • Löydätkö tällaisia tilanteita koskevia yhdenmukaisuuksia alla olevien tekijöiden suhteen?
 • tilanne tai vuorokaudenaika
 • edeltäneet tapahtumat ja asiat
 • edeltäneet tunnetilat ja ajatukset
 • Mihin taustalla olevaan tekijään tai syyhyn toimintasi, tai kiusaus tällaiseen ryhtymiseen, liittyy?
 • seksuaalisten tarpeiden tyydytys
 • ajanviete, viihde, muodostunut tapa
 • jännitys, uteliaisuus
 • vaikeiksi koetut tunteet
 • jokin muu syy, mikä?
 • Voitko oppia ennakoimaan tilanteita, joissa koet kiusausta toimia ongelmalliseksi kokemallasi tavalla?
  • Miten tämä onnistuu? 

Tehtävä

Ongelmalliseksi koetun toiminnan tutkiminen II

Kuvittele tilanne, joissa olet tuntenut kiusausta toimia ongelmalliseksi kokemallasi tavalla, mutta et ole kuitenkaan valinnut toimia näin.

 • Mikä tilanteessa mahdollisti sen, ettet toiminut ongelmalliseksi kokemallasi tavalla?
  • Vaikuttivatko jotkin tilannetekijät tekemiisi valintoihin? Mitä nämä olivat?
  • Mitkä ajatukset ohjasivat toimintaasi tilanteessa?
  • Mitkä tunteet vaikuttivat tekemiisi valintoihin?
  • Mitä teit ongelmalliseksi kokemasi toimintaan ryhtymisen sijaan?
   • Miltä tämä tuntui?
    • helpolta vai vaikealta?
   • Mitä toiminnastasi seurasi?
  • Mitä olisi tapahtunut, jos olisit valinnut toisin ja edennyt ongelmalliseksi kokemaasi toimintaan?
  • Mitä voit tehdä, jotta et toimisi ongelmalliseksi kokemallasi tavalla?
  • Mitä tarvitset tähän?

Mielikuvat ja muutos

Tehtävä

Ongelmalliseksi koetun toiminnan jäsentäminen ja muuttaminen tavoitteiksi

 • Mihin ongelmalliseksi kokemasi toiminta liittyy? Mitkä ovat sen taustalla olevat ja toimintaa ylläpitävät syyt? Tee lista näistä asioista.
 • Kuinka voit muuttaa ongelmallista toimintaasi ylläpitävät syyt tavoitteiksi? Jos ongelmallinen toiminta on esimerkiksi laittomien, seksuaalisen hyväksikäytön yhteydessä otettujen lasten kuvien käyttö seksuaalisessa tarkoituksessa, ja taustalla oleva syy toiminnan aiheuttama seksuaalinen mielihyvä, voit pohtia, kuinka mielihyvän kokemuksia voi saada muualta? Tähän liittyvä tavoite voi olla esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyvien tarpeiden tyydyttäminen ja tämän aiheuttaman mielihyvän kokeminen tavalla, josta ei ole haittaa itselle eikä muille ja joka ei ole laitonta.
 • Tee suunnitelma tekemäsi tavoitteen, tai tavoitteiden toteutumiseksi. Kuinka tavoitteeseen pääsee ja mitä tähän tarvitaan? Listaa ylös konkreettisia toimenpiteitä, joita tavoitteen saavuttaminen vaatii. Voit listata myös käytössä olevia voimavarojasi, jotka mahdollistavat tavoitteen saavuttamisen.
 • Pilko tavoitteet pienempiin välitavoitteisiin. Yllä mainittuun tavoitteeseen liittyvä välitavoite voi olla esimerkiksi luopuminen laittomien, seksuaalisen hyväksikäytön yhteydessä otettujen lasten kuvien käytöstä. Toisena välitavoitteena voi olla esimerkiksi sen ajatuksen hyväksyminen ja tunnustaminen, että luopuminen itselle mielihyvää tuottavasta, ja mahdollisesti tavaksi muodostuneesta toiminnasta ei välttämättä ole helppoa.
 • Palkitse itseäsi tavoitteita kohti etenemisestä. Itseään voi motivoida ja kannustaa esimerkiksi listaamalla ylös myönteisiä seurauksia, joita vähittäisestä tavoitteita kohti etenemisestä seuraa. Näitä ovat esimerkiksi myönteiset muutokset tunteissa ja mielialassa sekä itseen ja omaan toimintaan liittyvässä ajattelussa. Voit myös palauttaa mieleen kielteisiä seurauksia, joita ongelmalliseksi koetun toiminnan jatkamisesta seuraa. Tämä on omiaan lisäämään muutosmotivaatiota ja vaikuttaa myönteisesti tavoitteiden saavuttamiseen.

Tehtävä

Hengitysharjoitus

Hengitysharjoitusta voit kokeilla esimerkiksi tilanteessa, jossa sinulla on jokin voimakas tunne, kuten ahdistus, ja olet mahdollisesti alttiimpi toimimaan ongelmalliseksi kokemallasi tavalla. Hengitysharjoitus auttaa sinua rentoutumaan ja viemään huomion tilanteesta muualle.

Ota mukava asento, jossa pystyt hengittämään rauhallisesti ja tasaisesti omaan tahtiisi. Käsien laittaminen palleaa vasten voi auttaa tuntemaan paremmin oman hengityksen kulun. Keskity tarkkailemaan hengitystäsi ja tämän virtaamista sisään ja ulos. Voit halutessasi sulkea silmäsi. Usein jo pelkkä oman hengityksen kuunteleminen tyynnyttää. Voit halutessasi laskea esimerkiksi kymmeneen siten, että sanot ensimmäisen sisäänhengityksen aikana ”yksi” ja uloshengityksen aikana ”kaksi” laskien vaikka kymmeneen, tai kahteenkymmeneen. 

Tehtävä

Rentoutumisharjoitus

Myös tätä harjoitusta voit kokeilla tilanteessa, jossa sinulla on jokin voimakas tunne, kuten ahdistus, jolloin olet mahdollisesti alttiimpi toimimaan ongelmalliseksi kokemallasi tavalla. Rentoutumisharjoitus rentouttaa ja auttaa viemään huomion tilanteesta muualle.

Mene selinmakuulle tai istu niin, että asento tuntuu mukavalta ja pystyt rentoutumaan. Hengitä muutaman kerran rauhallisesti ja tunne, miten rentous leviää kehoosi. Voit aloittaa kehosi rentouttamisen esimerkiksi varpaista tai nyrkeistä käymällä läpi kehosi eri osat alhaalta ylös tai ylhäältä alas. Ajatuksena on, että jännität ensiksi voimakkaasti kulloisenkin kehon osan esimerkiksi puristamalla kämmenen nyrkkiin, ja tämän jälkeen päästät kehonosan rennoksi esimerkiksi avaamalla kämmenen. Ajatuksena on, että opit tunnistamaan eron jännittyneen ja rentoutuneen lihaksen välillä ja pystyt säännöllisen harjoittelun kautta tietoisesti rentouttamaan lihaksesi ja rauhoittamaan itseäsi tilanteessa, jossa olet hermostunut tai ahdistunut tai jossa lihaksesi jännittyvät.

Tehtävä

Ajankäyttötehtävä

Piirrä paperille kaksi ympyrää. Ensimmäinen ympyrä kuvaa nykytilannettasi, toinen tulevaisuutta. Jaa ensimmäinen ympyrä lohkoihin sen perusteella, miten olet käyttänyt tänään aikaasi tai miltä tyypillinen päiväsi näyttää. Kiinnitä erityistä huomiota ongelmalliseksi kokemaasi toimintaan kuluvaan aikaan. Jaa myös toinen ympyrä lohkoihin, mutta mieti, miltä haluat toiveitasi vastaavan arkipäiväsi näyttävän. Mitä asioita tällaiseen päivään kuuluu? Kuinka tällaisia asioita voi pyrkiä lisäämään omassa elämässä?

Tehtävä

Asiasta kertominen

Pohdi, voitko kertoa ongelmalliseksi kokemastasi toiminnasta jollekin, johon luotat. Voit myös harkita kyseisen henkilön pyytämistä tukihenkilöksesi, jonka puoleen kääntyä silloin, kun koet alttiutta toimia ongelmalliseksi kokemallasi tavalla. Jos sinusta tuntuu, ettet halua tai voi kertoa kenellekään ongelmalliseksi kokemastasi toiminnasta, mutta haluaisit puhua tilanteestasi jonkun kanssa, voit ottaa yhteyttä myös ulkopuoliseen tahoon.

Tehtävä

Sisäinen kannustaja

Sisäinen kannustaja on apuna vaikeissa tilanteissa ja vahvistaa uskoa selviytyä haastavistakin tilanteista sekä kehuu onnistumisista. Pohdi, mitä rohkaisevaa Sisäinen kannustaja voi sanoa sinulle tilanteissa, jossa olet altis toimimaan ongelmalliseksi kokemallasi tavalla? Kirjaa ylös rohkaisulauseet, jotka toivot Sisäisen kannustajan sanovan sinulle. Voitko sinä itse olla oma Sisäinen kannustajasi?

Tehtävä

Päiväkirja

Omaa käyttäytymistä voi seurata pitämällä kirjaa ongelmalliseksi koetusta toiminnasta ja ajattelusta sekä näihin liittyvistä tilanteista ja tunteista. Tämä auttaa huomaamaan omassa elämänpiirissä, käyttäytymisessä ja ajattelussa toistuvat ja mahdollisesti piilevät ongelmat ja pohtimaan näiden syitä, sekä kehittämään vaihtoehtoisia toiminta – ja ajattelumalleja.

Tehtävä

Sosiaalisten suhteiden vahvistaminen

Pohdi, millaisia ihmissuhteita toivot elämässäsi olevan sekä sitä, mistä tekijöistä nämä muodostuvat. Pohdi tämän jälkeen omia vahvuuksiasi ihmissuhteiden muodostamiseen ja ylläpitoon liittyen. Onko sinun tarpeen vahvistaa tai kehittää jotakin itsessäsi tähän liittyen? Mitä konkreettisia suunnitelmia voit tehdä toivomasi kaltaisten ihmissuhteiden muodostamiseksi?

Tehtävä

Elämäntarina

Tässä tehtävässä on tarkoitus laatia vapaamuotoinen tarina omasta elämästä. Tarkoitus on pohtia omaa elämää kokonaisuudessaan ja tarkastella nykyhetken ongelmalliseksi koettua toimintaa suhteessa aiempiin elämäntapahtumiin. Elämäntarinan voi kirjoittaa minä – muotoon tai se voi olla kolmannessa persoonassa. Voit myös lisätä tarinaan ajatuksiasi siitä, miten toivot tarinan jatkuvan.